Loading...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

คู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้น่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางบูรณาการการทำงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เอกสารแนบ

คู่มือไทยนิยม ยั่งยืน

ขนาดไฟล์:2.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 995 ครั้ง